true
menu
CLIENT: SC MILK ALLIANCE AGENCY: UTC FILM

Brand: YAGOTYNSKE FOR KIDS. HOPSY

Creative Lead – Vоlodymyr Veselov

Creative Team – Oleksandr Kuhmay, Dasha Gavrilova

PRODUCTION: UTC FILM PRODUCTION

Рroducer – Katya Popova

Director – Vоlodymyr Veselov

DOP – Oleksiy Khoroshko

Post Production – Glofia FX

Fabrikators: Oleksiy Silenko and team

Artisthead of art department – Masha Khomyakova and team

Music – Zahar Dzybenko

Edit – Mikhail Litvinov

Designer – Kateryna Samborska