true
menu
CLIENT: MACPАW AGENCY: UTC FILM
PRODUCTION: BANG BANG PRODUCTION, UTC FILM PRODUCTION

Producer – Volodymyr Peresadchenko

Аdmin Рroducer – Svitlana Ptukh

DIR’s – Volodymyr Veselov & Оleksandr Veselov

DOP – Oleksiy Khoroshko

Focus puller – Serhii Sardudinov

Playback – Eli Tyler

Gaffer – Yaroslav Fedorenko and team

Artisthead of art department – Оleksandr Veselov, Oleksiy Silenko

Make up – Lina Kinzerskaya

Hair stylist – Raisa Tkachuk

Edit – Mikhail Litvinov

Music – Alex Altuhov

Designer – Svitlana Medvedeva

CС – Postmodern Studio

Sound design – Sergey Parygin